Algemene voorwaarden ondernemingsmarktplaats

1. Accoris Corporate Finance, statutair gevestigd te Vaassen ("hierna te noemen ACF") en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 8089539, verstrekt door middel van deze website onder de naam "hoeverkoopikmijnonderneming.nl" bepaalde informatie over kopers, verkopers en/of in het kader van de Ondernemingsmarktplaats te verkopen (delen van) ondernemingen of rechtspersonen of ten aanzien waarvan een andersoortige transactie zou kunnen worden bereikt. Deze informatie is afkomstig van de betreffende kopers en verkopers, die deze informatie via ACF op de Ondernemingsmarktplaats hebben laten plaatsen.

2. Ondanks de zorgvuldigheid die ACF betracht bij het (doen) verzamelen van deze informatie, staat ACF niet in voor de juistheid en de volledigheid van de getoonde informatie. ACF sluit voorts niet uit dat de ingevoerde zoekargumenten en het daarop gebaseerde resultaat niet met elkaar in overeenstemming zijn. De gebruikers van deze website kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

3. ACF biedt geen zekerheid dat ten aanzien van de op deze website aangeboden (delen van) ondernemingen of rechtspersonen (nog) transacties kunnen worden bereikt, dan wel dat de op deze website opgenomen kopers of verkopers (nog) de intentie hebben een transactie te willen sluiten ten aanzien van (een deel van een of delen van) onderneming(en) of rechtsperso(o)n(en).

4. Een aantal delen van deze website is alleen toegankelijk via een adviseur, die is aangesloten bij ACF. Op de diensten ACF ten behoeve van een koper of verkoper zijn separate algemene voorwaarden van ACF van toepassing.

5. ACF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist functioneren van (de elektronische verbinding van de gebruiker met) deze website en voor schade als gevolg van eventueel misbruik en/of manipulatie van (de elektronische verbinding van de gebruiker met) deze website door derden.

6. ACF is te allen tijde gerechtigd deze website en de daarin opgenomen informatie zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

7. De inhoud van deze website mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is de gebruiker van deze website verboden de inhoud hiervan te verveelvoudigen of in enigerlei vorm of op enigerlei wijze al dan niet tegen vergoeding aan derden ter beschikking te stellen.

8. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de daarin opgenomen informatie, waaronder mede begrepen rechten betrekking hebbende op handelsnamen, merken en auteursrechten, berusten uitsluitend bij ACF.